Tilvenning

Vi vil i samråd med dere legge opp til en tilvenning som er best mulig for deres barn. I forkant av barnehagestart tildeler vi hvert enkelt barn en eller flere kontaktpersoner. Dersom vi under tildelingen eller senere ser at barnet viser en klar preferanse for en annen ansatt enn sine tildelte kontaktpersoner, vil vi etterstrebe å ta hensyn til barnets ønsker og bytte kontaktperson. Vi anbefaler at alle barn får en rolig start i barnehagen med kortere dager de første ukene. Små barn blir slitne av å venne seg til alt det nye.

Tilvenning er å bli gradvis kjent og trygg i nye omgivelser, bli kjent med voksne og barn og nye rutiner som kan oppleves annerledes enn hjemme. Vi har erfaring med å ta imot nye barn i barnehagen, og bidra til at de opparbeider seg den trygghet som er nødvendig. Foreldre har kunnskap om sine barn. Når vi kan samarbeide om tilvenningen, vil det komme barna til gode.

Vi oppfordrer foreldre til å sette av mye tid som mulig de første ukene. Perioden etter at små barn har begynt å være alene uten foreldre i barnehagen, kan være krevende for dem. I denne perioden vil vi ha fokus på rolige og forutsigbare aktiviteter der det å bli kjent vektlegges. Vi vil ikke planlegge voksenstyrte aktiviteter eller turer i starten, men heller være sensitive og engasjerte sammen med barna og delta i deres lek.

Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av muligheter og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelse både for barnet og foreldre. Noen kan oppleve det som vanskelig å levere fra seg barnet til mennesker man ikke kjenner fra før. Vi snakker gjerne med foreldre om det. Tilvenning til et nytt miljø og nye situasjoner er en prosess.

I den første tiden har vi en startsamtale med alle nye foreldre for å bli godt kjent med og få relevant informasjon om barnet og barnets familie ved oppstart i barnehagen. Dette for å kunne tilrettelegge for et godt foreldresamarbeid og en god barnehagehverdag for barnet.